CL : Sony Music Artists
CHIEF EDITOR : KAELA KIMURA
MANAGEMENT : KIMI MIZUNO, MARINO IGATA (SMA)
FAN CLUB : SATOMI SHIMADA (SMA)
DESIGN : KAZUKI GOTANDA (SIGNO)
PHOTOGRAPHY : TAKESHI YAO
TEXT : ATSUO NAGAHORI

2020.12

You may also like

Back to Top